KMEA Engineering College

Outstanding Projects

Ayad Malik, Layusa Salim, Muhammed Yasin A S, Nezar V N, Mubshira V A

Abdul Hafis Chakkaraparambil Haris, Salmanus Faris M K, Meharban Hashim

Nithin Raj, Bajiyo P S, Fathima Thahasin P A Jaleel

Mayuri Grace and Team

Sreekanth P S & Team

Rahiyanath T A

Mohammed Nasif & Team

Fidha Farhan E H, Nezla N A, Saliha C Y

Fathima Noura, Arun V B, Sreelakshmi R

Ajmal M A, Athul Antony V A, Shahrasmon N M

Mohammed Sahal, Bijoy Varghese

Athul K S, Gautham Krishna, Jees Henry, K B Nirmal

Muhammed Arif Abdulla, Souravjith V S, Varghese Rinoy P T

Augustine Biju, Usman K S, Vishak V

Alphin Robert, Husain K R,Sabir T S and Nabeel M H

Ameer V S, Deepa K S, Harfaz P N and Shilpa K Satheesh.

Abinabi V A & Team